• Управлявайте лесно всички дейности

  Управлявайте лесно всички дейности

  Read more
 • Модулите, които са ви необходими

  Модулите, които са ви необходими

  Read more
 • Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Read more
Агросистеми - софтуер за земеделие, цялостна интегрирана система
Модул на агронома - система за планиране на обработките, създаване и онлайн подаване на задачи, дистанционно проследяване на машините и отчитане на ресурсите

Дейности, за които помага Агросистеми

 • Обработвате данните за земеделски имоти Open or Close

   

  1.   Въвеждате имоти с пълни характеристики

    o    землище

   o    № (6- или 8-цифрен)

   o    площ и обработваема площ

   o    категория

   o    начин на трайно ползване (по официална номенклатура на МЗХ)

   o    форма на стопанисване - под аренда, наем ...

   o    местност

   o    граници

   o    поливна площ

  2.       Обвързвате имотите с договори и собственици - физически, юридически лица; наемодатели, арендодатели

  3.      Имате електронни досиета на имотите

  4.      Експортирате желаните имоти в административни справки

  5.     Получавате справки, които моделирате с включване, изключване, разместване на колони, филтриране, селектиране, групиране, подреждане по азбучен/обратен азбучен ред, възходящ/низходящ ред на избрана цифрова колона, отпечатвате готовите справки. 

 • Обработвате данни за собственици на земеделски земи (физически, юридически лица) Open or Close
  1.          Въвеждате с пълни данни собственици на земеделски земи - арендодатели или наемодатели (физически или юридически лица), пълномощници, наследници;
  2.             Получавате електронно досие на всеки собственик
  3.             Отразявате плащания към/от собствениците, генерирате първични платежни документи с автоматично попълване на лични данни
  4.             Експортирате данни към административни справки
  5.           Получавате справки, които можете да моделирате с включване, изключване, разместване на колони; филтриране; селектиране; групиране; подреждане по азбучен/обратен азбучен ред; отпечатвате желаните справки

   

 • Начисляване на суми за рента и наем Open or Close
  1. създавате групи правила за раздаване на рента, които обвързвате със съответните договори

  2. създавате във всяка група конкретни правила за раздаване на рента - алтернативни варианти: пари; натура; пари + натура; пари -> продажба на стоки за рента 

  3. автоматично получавате ведомост за раздаване на рента

  4. изплащате/раздавате/преобразувате/продавате стока за рента

  5. контролирате изплатената/раздадената рента

  6. автоматично попълвате декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ 

  7. получавате справки, рекапитулации за рента, които може да моделирате, отпечатвате справки с включване, изключване, разместване на колони; филтриране; селектиране; групиране; подреждане по азбучен/обратен азбучен ред, възходящ/низходящ ред на избрана цифрова колона

    

 • Проследяване и отчитане на Ресурси - материални, парични, човешки Open or Close
  1. Следите наличностите и движението на материални ресурси - реално и документално
  2. Намалява до нула случаите в които сте засели семената, а фактурата да не е стигнала до счетоводителя
  3. Контролирате материално отговорните лица; механизаторите, които управляват земеделска техника
  4. Следите кога кой колко ресурси е вложил в конкретна обработка
 • Проследявате и контролирате документооборота Open or Close

  В отделните части на системата се въвеждат или генерират документи:

  1.              Договори
  2.              фактури
  3.              складови, стокови разписки
  4.              оферти
  5.              заявки
  6.              разходни/приходни касови/стокови ордери
  7.              работни технологични карти
  8.              работни сервизни карти
  9.              пътни листи
  10.              скици
  11.              нотариални актове
  12.              пълномощни
  13.              ведомости
  14.              декларации
 • Планирате агротехническите мероприятия Open or Close
  1.              В технологични карти (нормиране) се въвеждат "по учебник" всички възможни мероприятия за отглеждане на съответна култура; необходимите ресурси с количества на декар (по норма).
  2.              В отчетни форми за ресурси, горива, труд се отразяват реално извършените агротехнически мероприятия и изразходвани ресурси, използвани външни услуги.
  3.              В справки получавате съпоставка между норми и отчетни данни. Отклоненията локализират контролните точки и подпомагат мениждърските решения.
 • Виждате съответствията и разликите между имотите и масивите Open or Close

    Имате собствени земеделски имоти и сключени договори за аренда или наем, но обработваемите масиви обикновено не отговарят на имотите от сключените договори.

   АГРОСИСТЕМИ съдържа електронни регистри и на имотите, и на блоковете на земеделския стопанин (масивите), така също можете да посочите, кой имот, в кой блок се намира (изцяло или частично).

 • Следите сеитбооборота на културите Open or Close
  1.             Номенклатурата на културите, отглеждани във Вашето стопанство  е подчинена на официалната номенклатура на МЗХ.
  2.         Следите обработките на засетите култури, извършвани на конкретни блокове.
  3.             Получавате пряка себестойност на незавършеното производство на културата за декар - на конкретен блок и средна за стопанството.
  4.             Получавате история на блоковете и възможност за бързи решения във връзка със СЕИТБООБОРОТА на културите.
 • Следите прибраната продукция Open or Close
  1.             Създавате собствена номенклатура на продукцията (основна, вторична), която получавате от отглежданите култури.

  2.             Отразявате прибирането на продукцията от конкретните блокове - общо или с всяко ремарке. Автоматично могат да се завеждат данните от електронния кантар или да следите допълнителни показатели на продукцията (влажност, глутен и др.)  Автоматично се изчислява среден добив по блокове и общо за продукцията от дадена култура.

  3.             Получавате пряката себестойност на прибраната продукция за килограм/тон.

  4.             Справките Ви помагат да оцените рентабилността на: сортове, култури, блокове..., а дори да се предпазите от повтаряне на грешки.

    

 • Знаете какво се случва с вашата техника Open or Close
  1.              Създавате номенклатура на фирмения машинопарк с пълни данни: марка, модел, начален пробег, завеждане в експлоатация; регистрационен, инвентарен № и др.
  2.              Издавате работни карти за всеки извършен ремонт - вложени резервни части, диагностициран и отстранен проблем, сервизни специалисти и т.н.
  3.              Генерирате пътни листи.
  4.         Получавате електронно досие на всяка машина - контролирате механици, механизатори, шофьори, моточасове на машината
  5.              Стриктното изпълнение на плановото обслужване и ремонтирането единствено машините от фирмената номенклатура, които имат нужда от това води до намаляване на разходите за сервиз и резервни части
 • Знаете точната себестойност на вашата продукция Open or Close
  1.             Получавате пряка себестойност на незавършеното производство на културата за декар - на конкретен блок и средна за стопанството. 
  2.             Автоматично се изчислява пряката себестойност на прибраната продукция за килограм/тон.
  3.             От счетоводни данни добавяте непреките разходи в % или абсолютна стойност на декар, съответно на килограм/тон и се изчислява пълната себестойност.
  4.             По-бързо и точно преценявате, как да действате в динамичните пазарни условия.
 • Знаете какво се случва във вашата животновъдна ферма Open or Close
  1. Създавате електронен регистър на животните, които отглеждате - елитни, млечни, за угояване...
  2. Всяко животно получава електронен ветеринарен и личен картон, води се Досие на животно.
  3. Можете да проследите и да издадете документи за всички дейности (обобщено или по животни): произведена продукция, хранене, тегления, имунопрофилактики и заболявания, заплождане, раждане, родословие, преместване между физиологични групи или складови бази и други.
  4. Ветеринарят и мениджърът разполагат със справки, които ускоряват вземането на важни решения.

Типове системи

Система за обработка на документи
Система за обработка на документи
Чрез нея имате възможността да създавате електронен регистър на договорите, имотите и собствениците им. Въвеждате всички необходими атрибути на договорите...
Система за обработка на документи

Система за обработка на документи

Чрез нея имате възможността да създавате електронен регистър на договорите, имотите и собствениците им. Въвеждате всички необходими атрибути на договорите с данни за самия договор, имотите и хората. Агросистеми позволява въвеждане на данни Имате възможност да въведете данни и контакти на наследници и съсобственици. Можете да запишете идеални части и частично обработваеми имоти. Към договора можете да сканирате и прикачите без проблем всички необходими документи.

Readmore
ЕРП - система за планиране на дейностите и ресурсите
ЕРП - система за планиране на дейностите и ресурсите
Получавате възможността предварително да планирате стойността на разходите за производството чрез задаване на конкретни норми. Отчитат се всички вложени ресурси...
ЕРП - система за планиране на дейностите и ресурсите

ЕРП - система за планиране на дейностите и ресурсите

Получавате възможността предварително да планирате стойността на разходите за производството чрез задаване на конкретни норми. Отчитат се всички вложени ресурси чрез отчетни форми или чрез автоматична връзка с бензиноколонки, GPS, разходомери и др. По този начин формирате очакваните парични потоци и извеждате очакваната рентабилност на произведената продукция още преди започване на реална работа.

Readmore
Графична система
Графична система
Специално разработена система за графично изобразяване на обработваемите масиви.Тази част е разработена за да дава пълни сведения за имотите....
Графична система

Графична система

Специално разработена система за графично изобразяване на обработваемите масиви.Тази част е разработена за да дава пълни сведения за имотите.

Readmore
Система за връзка с клиенти и контрагенти
Система за връзка с клиенти и контрагенти
В тази част от системата въвеждате договорните взаимоотношения с арендодателите. Тук можете да отразите евентуалните промени в размера или...
Система за връзка с клиенти и контрагенти

Система за връзка с клиенти и контрагенти

В тази част от системата въвеждате договорните взаимоотношения с арендодателите. Тук можете да отразите евентуалните промени в размера или вида на договорената рента. Определяте правилата за начисляване и раздаване на рента (в пари, стоки, различни комбинации).

Readmore
Система за връзка с технически средства
Система за връзка с технически средства
Агросистеми® предлага възможността да допълните контрола над своя бизнес като си осигурите връзка на софтуерната система с различни технически средства....
Система за връзка с технически средства

Система за връзка с технически средства

Агросистеми® предлага възможността да допълните контрола над своя бизнес като си осигурите връзка на софтуерната система с различни технически средства.

Readmore
цена на модул от софтуера за земеделие Агросистеми
Модул Договори

Модул Договори

Помага за обработката на договори, имоти, арендодатели, документи; начислява рента и следи за изплащането й. Генерира документи за държавната администрация.

Модул на Агронома

Модул на Агронома

Графична система за обработваните масиви (офис приложение и мобилни устройства). Служи за планиране на обработки, онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачи.

Модул технология - себестойност

Модул технология - себестойност

Модул за планиране и отчитане на обработките и вложените ресурси, пробраната продукцията и себестойността ѝ.

Търговска система - Склад

Търговска система - Склад

Професионална търговско-складова система. Покупки, продажби, вътрешни действия, наличности. Фактуриране, плащане, др. документи

Модул Счетоводство

Модул Счетоводство

Професионална система за обработка на счетоводни документи. Фактуриране, ДДС, ДМА ...

Модул Производство

Модул Производство

система за планиране, проследяване и управление на производството на стоки от земеделска продукция - брашно, фуражи, семена и други продукти

 Модул Сервиз-машинопарк

Модул Сервиз-машинопарк

система за проследяване на дейностите, свързани с ползването и поддръжката на селскостопанските машини

Модул Кантар

Модул Кантар

система за електронно отчитане на входящи и изходящи тегления на продукция, материали, стоки за рента или животни

Модул Ферма

Модул Ферма

система за управление на процесите в животновъдна ферма

Модул Управление и Бизнес анализи

Модул Управление и Бизнес анализи

С този модул получавате верни справки и точни анализи на цялата информация за вашата дейност.

Модул Земеделска Карта

Модул Земеделска Карта

Графична система за очертаване и визуализация на имотите и масивите с цялата информация за тях, подготовка на очертания на масиви за обработка

Модул Матрикс

Модул Матрикс

Модул Матрикс е задължителен основен модул на Агросистеми. Той свързва останалите модули в единна система.

Пакети на Агросистеми

 

Включва модулите:

Ренти-Документи

Класик

Ултра

Мега

Договори

+

+

+

+

Технология – Себестойност

 

+

+

+

Земеделска Карта

 

+

+

+

Търговска система - Склад 

 

 

+

+

Сервиз - Машинопарк

 

 

+

+

Модул на Агронома

 

 

+

+

Счетоводство

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разгледайте функционалностите
 

Галерия
milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Matrix

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Счетоводство

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Производство

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Сервиз Машинопарк

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - СебестойностМодул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна Ферма

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Кантар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Кантар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Кантар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Кантар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Кантар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Кантар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Кантар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Кантар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Кантар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Кантар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Кантар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Търговска Система - модул Склад

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Търговска Система - модул Склад

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Търговска Система - модул Склад

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Търговска Система - модул Склад

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Търговска Система - модул Склад

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология Себестойност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология Себестойност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология Себестойност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология Себестойност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология Себестойност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология Себестойност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология Себестойност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология Себестойност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология Себестойност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

Free Joomla! template by L.THEME